تربیت کودک و نوجوان خود نمایید

طاقچه سایت و اپلیکیشن دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است. اساساً جوانی در اسلام، بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است و برای جوان در زمینههای گوناگون، احکام و دستورهای ویژه و مستقیم قرار داده شده است. با این حال روسو به امیل یادآوری میکند که باید برای مقابله با هوا و هوسهایش به مدت دوسال از سوفی دور بماند و بعد از طی کردن این دوره است که میتوانند به همسری هم در بیایند. از نظر ژان ژاک روسو همه انسانها مدعی داشتن عقل هستند و البته نمی توان منکر آن شد. و این باعث یادگیری رفتارهای غلط در کودک شما خواهد شد. تربیت به وسیله پیشبینی نتایج به دست آمدنی از رفتارهای غیرفعال و ریاکارانه جلوگیری می کند. هرچند روسو در اینجا بر مواردی که باید توسط مربی انتخاب شوند تاکید میکند اما این حساسیت تنها شامل مربی نمیشود بلکه به همان میزان کودک نیز موظف است به انجام اعمال مفید عادت کند. هر چند در بسیاری از موارد بر سر حضانت و نگهداری از کودکان اختلافی پیش نمیآید و بدون اینکه کار به دادگاه بکشد، مادر عهدهدار حضانت فرزندان میشود و کسی هم به آن اعتراض نمیکند، اما موضوع قیومیت بسیار متفاوت است . او پدر را مسوول خانه ، عامل ایجاد نظم و امنیت ، عامل اجرای قانون و انضباط و سر و سامان دهنده امور زندگی می شناسد.

متأسفانه عدم آگاهی خانوادهها از این نکات وراهکارهای تربیتی موجب میشود کودک از ابتدا با تربیت صحیح آشنا نشود وبه مرور رفتارهای نادرست در او نهادینه شود وزمانی که به سنین بزرگسالی میرسد در معرض بسیاری از آسیبهای اجتماعی قرار گرفته ونسلی را قربانی کرده وجامعه را دستخوش آسیب کند؛ لذا تربیت کودک بیش از آنچه به نظر میرسد حائز اهمیت بوده وضرورت دارد والدین نسبت به آن بی تفاوت نباشند. روسو در کتاب امیل چهار بخش از کتاب را به نحوهی پرورش “پسر” میپردازد و در آخرین بخش که به دنبال دختری برای این ” پسر” است، مجبور به شرح توضیحاتی دربارهی دختران نیز میشود.نویسنده ابتدا به بیان نظرات کلی دربارهی زن میپردازدو روسو معتقد است که “زن فقط برای خاطر مرد وجود دارد… انسان هایی که زمان بیشتری را برای فکر کردن صرف می کنند، طبعیتا قوه عقل آنها نیز بیشتر رشد می کند. در کنار آن درآغوش کشیدن کودک، لبخند زدن به او و بازی کردن را نیز فراموش نکنید.

مقالة حاضر به بررسی نظریة تربیتی منفی روسو پرداخته و ردّ پای این نظریه را در روانشناسی امروز دنبال میکند تا از این طریق به ارزیابی تأثیر نظریات وی بر نظریات مربیان و روانشناسان قرن بیستم بپردازد. نظریات تربیتی وی که در امیل مطرح شدهاند، جهان تعلیم و تربیت را دگرگون ساخته و نام این مربی و فیلسوف را که نظریاتش بر نظریههای تربیتی جدید مؤثر بوده است، به ثبت رساندهاند. یعقوب بن سراج میگوید: خدمت امام صادق(علیه السلام) رسیدم، ایشان بر بالین امام کاظم(علیه السلام) که در گهواره بود، ایستاده بود و مدت زیادى با فرزندش کاظم(علیه السلام) چیزى میگفت، و پس از آنکه فارغ گردید، من از جاى خود برخاستم، ایشان خطاب به من فرمود: نزد مولایت بیا و بر او سلام کن. اما منتقدین بر این نظر هستند که زیاده روی در اعمال قدرت بر فرزندان، موجب آشوبگری در آنها می شود. از نظر روسو، فرزندان نباید عادت کنند که از روی تحمیل کردن و منفعتجویی رفتار کنند و باید پیشرفت طبیعی آنها را مورد توجه قرار داد.

همچنین لازم است که از همان کودکی انفاق کردن را به کودک یاد داد. به همین جهت روسو معتقد است “برای اجتماعی کردن، کار کردن امری است الزامی”. روسو عقاید غلط عمومی را که مردم وجدان را زاییدهی آن میدانند،سرسختترین دشمن وجدان میداند. روسو معتقد است اگر هدف تربیت، شکل دادن شخصیت فرزند است، نباید هدف و روش را با هم اشتباه گرفت تا نتیجه غیرطبیعی شود. روش اصلی که روسو در در دستورالعمل آموزشی خود به کار گرفته، روش تربیت منفی است که اساسِ آن را مفاهیم آزادی و «کودکی را به صورت تام و تمام زیستن» تشکیل میدهند. و نیز در خطاب به پیامبر اعظم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) میفرماید: پیوسته تذکّر و اندرز ده، زیرا تذکّر، مؤمنان را سود میبخشد. عوامل گوناگونی پیوسته در انسان و زندگانی او تأثیر میگذارند. اما آنچه معیار تفکیک میان انسان می شود، قوه تفکر است. در ادامه بعد از اینکه روسو با شرح شیوهی تربیت زنان و هدف از تربیت آنان، زن ایدهآل را برای امیل خلق کرد، آنها با اینکه در جستوجوی یکدیگر بودند اما به صورت اتفاقی یکدیگر را ملاقات میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید